Regulamin Imprezy "Mikołaje na Motocyklach” w dniu 03.12.2023

1. Organizatorem akcji „Mikołaje na Motocyklach 2023” jest Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe.
2. Uczestnikiem imprezy jest osoba, która spełniła następujące warunki:
a. Uiściła wpłatę w minimalnej wysokości 40zł w jednym z punktów dystrybucji ‘cegiełek’ wyznaczonych przez organizatora lub w minimalnej wysokości 50zł, w punkcie sprzedaży na terenie imprezy.
b. Zapoznała się z niniejszym regulaminem dokumentując to własnoręcznie złożonym podpisem na liście uczestników
c. Jest ubrana w kompletny strój św. Mikołaja (czapka, kurtka, spodnie), Śnieżynki, Elfa lub jakiejkolwiek postaci, związanej z Bożym Narodzeniem,
d. Porusza się motocyklem, quadem lub skuterem/ motorowerem. Uczestnik spełniający powyższe wymagania otrzymuje naklejkę upoważniającą do wjazdu na teren imprezy. Naklejka właściciela pojazdu powinna być umieszczona w widocznym miejscu motocykla lub na kasku uczestnika.
3. Każdy pojazd uczestniczący w imprezie musi być pojazdem dostosowanym i dopuszczonym do ruchu drogowego, zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego (homologacja, rejestracja, ubezpieczenie oraz przegląd techniczny). Za niedopełnienie tego obowiązku pełną odpowiedzialność ponosi właściciel pojazdu.
4. Każdy prowadzący w/w pojazdy powinien legitymować się właściwym dokumentem uprawniającym do prowadzenia danego typu pojazdu (zgodnie z przepisami KD).
5. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez służby porządkowe (straż miejska, straż graniczna, policja) oraz oznakowane służby zabezpieczające imprezę, powołane przez organizatora.
6. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie przejazdu oraz przestrzegania zasad jazdy w grupie. Zabrania się manewrów wyprzedzania oraz innych zachowań, mogących wpłynąć na obniżenie bezpieczeństwa.
7. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie. Za stwarzanie sytuacji niebezpiecznych (zajeżdżanie drogi, nieprzewidywalne manewry, palenie gumy itp.) zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.
8. Wszelkiego rodzaju śmieci należy wyrzucać do przeznaczonych ku temu pojemników.
9. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających nie zostaną dopuszczone do udziału w imprezie.
10. Ponadto nie zezwala się:
a. Wnoszenia na teren imprezy przedmiotów niebezpiecznych, w tym broni, materiałów pirotechnicznych, czy też innych materiałów mogących stworzyć zagrożenie dla osób znajdujących się na terenie imprezy i jej najbliższych okolicach.
b. Poruszania się i parkowania maszyn w miejscach do tego nie wyznaczonych (sprzecznych z poleceniami służb odpowiedzialnych za organizację imprezy). Pozostawiony w niedozwolonym miejscu pojazd może zostać odholowany na koszt właściciela.
c. Łamania któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu pod groźbą usunięcia z terenu imprezy lub poważniejszymi konsekwencjami (kodeks drogowy, kodeks karny) za poważniejsze przewinienia.
11. Każdy uczestnik imprezy podpisując regulamin, jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska (tylko w zakresie wpisu na listę osób, które zapoznały się z regulaminem) oraz pełne wykorzystanie swojego wizerunku (audio, wideo, foto) w zakresie reportażu i promocji imprezy, nie tylko w dniu akcji, ale również po zakończeniu wydarzenia przez okres 10 lat.
Nie wyrażenie zgody na w/w, uniemożliwia uczestnikowi wzięcie udziału w paradzie.

Administratorem w/w danych osobowych jest Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe, dalej zwane w skrócie TSM. Dane te przetwarzane będą tylko w celu realizacji promocji parady „Mikołaje na Motocyklach” i mogą być udostępnione mediom, które będą chciały relacjonować przebieg wydarzenia. Osoby, których dane są przetwarzane przez TSM, mają prawo dostępu do w/w danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać z w/w praw należy skontaktować się z TSM, na adres email: info@tsm.org.pl

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i pojazdy pozostawione na terenie imprezy bez opieki.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy (bez wcześniejszego powiadomienia uczestników), wynikających z sytuacji nieprzewidzianych.
14. W związku z charytatywnym celem zbiórki pieniędzy, organizator nie przewiduje zwrotu wpłat o których mowa w pkt. 2a niniejszego regulaminu. Dotyczy to zarówno przypadku nie dotarcia uczestnika na teren imprezy, jak i sytuacji zmian w programie lub całkowitego odwołania imprezy, z przyczyn niezależnych od organizatora.

Organizator zwraca się z prośbą do uczestników o kulturalne opuszczenie terenu imprezy po jej zakończeniu i spokojne rozjechanie się do domów.